Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 พากย์ไทย จบแล้ว

Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 22

สึซึมิยะ ฮารุฮิ นักเรียน ม.4 เป็นจุดเริ่มต้ทั้งหมดในเรื่อง โดยมีความสนใจในสิ่งเหนือ ธรรมชาติ มนุษย์ต่างดาว คนที่มาจากโลกอนาคต และผู้มีพลังจิตและมี ความสามารถท่างกีฬาเปอย่างมากเรียนเก่ง แต่ด้วยความเป็นคนตรงไปตรงมาก จึงมีอุปนิสัยที่ แปลกประหลาด ทำให้เพื่อนที่เป็นคนธรรมดา ไม่อาจจะรับรู้ความต้องการของเธอได้ ยกเว้นเพื่อนเพียงคนเดียวคือ เคียวน์ จนทำให้เธอได้ตั้ง "กองพัน SOS"

รวม Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ทุกภาคคลิก

Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 2
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 3
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 4
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 5
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 6
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 7
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 8
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 9
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 10
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 11
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 12
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 13
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 14
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 15
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 16
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 17
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 18
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 19
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 20
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 21
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 22
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 23
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 24
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 25
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 26
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 27
Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 28
newyork888

Source Select

  • ตัวเล่นหลัก
london168

Relate Posts